For those who may want it

The original Act of Consecration to Mikha’El as said at the Basilica-Santuario di San Michele Arcangelo in Gargano

Advertisements
Michele1
Basilica-Santuario di San Michele Arcangelo

 

Atto di Affidamento a San Michele Arcangelo (Italian)

Principe nobilissimo delle angeliche Gerarchie,
valoroso guerriero dell’Altissimo,
amatore zelante della gloria del Signore,
terrore degli angeli ribelli,
amore e delizia di tutti gli Angeli giusti,

Arcangelo San Michele,
desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti,
a te oggi mi offro e mi dono.
Pongo me stesso, il mio lavoro,
la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene
sotto la tua vigile protezione.

E’ piccola la mia offerta
essendo io un misero peccatore,
ma tu gradisci l’affetto del mio cuore.
Ricordati che se da quest’oggi
sono sotto il tuo patrocinio
tu devi assistermi in tutta la mia vita.

Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati,
la grazia di amare di cuore il mio Dio,
il mio caro salvatore Gesù,
la mia dolce Madre Maria,
e tutti gli uomini miei fratelli
amati dal Padre e redenti dal Figlio.

Impetrami quegli aiuti che sono necessari
per arrivare alla corona della gloria.
Difendimi sempre dai nemici dell’anima mia
specialmente nell’ultimo istante delle mia vita.
Vieni in quell’ora, o glorioso Arcangelo,
assistimi nella lotta e respingi lontano da me,
negli abissi d’inferno,
quell’angelo prevaricatore e superbo
che prostrasti nel combattimento in Cielo.

Presentami, allora, al trono di Dio
per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli Angeli
lode, onore e gloria
a Colui che regna nei secoli eterni.

Amen.


 

Act of Consecration to Saint Michael the Archangel (English)

O most noble Prince of the Angelic Hierarchies, valorous warrior of the Most High and zealous lover of His glory, terror of the rebellious angels, love and delight of all the just Angels. Archangel Saint Michael, desiring to be counted among the number of your devoted servants, I today offer and consecrate myself to you. I place myself, my work, my family, my friends, and everything I possess under your vigilant protection.

My offering is small, being just a miserable sinner, but you desire my heartfelt affection. Remember that if from this day onward I am under your patronage, you must assist me throughout all my life. Obtain for me the pardon of my many grievous sins, the grace of loving my God with all my heart, my dear Savior, Jesus, my sweet mother, Mary, and all mankind, who are my brothers loved by the Father and redeemed by the Son.

Procure for me all the helps necessary to arrive at the crown of glory. Defend me always from the enemies of my soul especially at the last moment of my life. Come at that hour, O glorious Archangel, help me in the battle and push far away from me, into the abysses of Hell, that prevaricator and proud angel that you prostrated in the Celestial battle.

Present me then in front of the Throne of God so that I can sing with you, Archangel Saint Michael, and with all the Angels, praise, honor, and glory to Him Who reigns in eternity.

Amen.


 

Att ta’ Konsagrazzjoni lil San Mikiel Arkanġlu (Maltese)

O Prinċep mill-iktar nobbli tal-ġerarkiji Anġeliċi, gwerrier qalbieni tas-Setgħani, maħbub kollok ħeġġa għall-glorja Tiegħu, terrur tal-anġli ribelli, mħabba u gost tal-Anġli ġusti kollha. Arkanġlu San Mikiel, peress li nixtieq niġi magħdud fost il-qaddejja devoti tiegħek, illum jien noffri u nikkonsagra lili nnifsi lilek. Inqiegħed lili nnifsi, xogħoli, l-familja tiegħi, ħbiebi, u dak kollu li għandi, taħt il-protezzjoni mill-iktar setgħana tiegħek.

L-offerta tiegħi hija żgħira għax jien midneb miżerabbli, imma inti trid imħabbti mill-qalb. Ftakar li jekk m’illum jien ninsab taħt il-patroċinju tiegħek, inti trid tgħinni f’kull okkażjoni ta’ ħajti.

Aqlagħli l-maħfra għall-ħafna dnubiet gravi tiegħi, l-grazzja li nħobb b’qalbi kollha l-Alla tiegħi, lill-għażiż Salvatur tiegħi Ġesù, lill-ħelwa Ommi Marija, u n-nies ħuti kollha li huma maħbubin mill-Missier u mifdija mill-Iben.

Ikseb għalija dik l-għajnuna kollha meħtieġa sabiex nasal għall-kuruna tal-glorja. Iddefendini dejjem mill-għedewwa ta’ ruħi speċjalment fl-aħħar waqt ta’ ħajti. Ejja mela f’dik is-siegħa, O Arkanġlu glorjuż, għinni fit-taqbida tiegħi u mbotta ’l bogħod minni, fl-abbissi tal-Infern, dak l-anġlu malefattur u kburi li inti pprostrajt waqt il-gwerra li seħħet fis-Sema.

Ippreżentani, għalhekk, quddiem it-Tron t’Alla biex miegħek, Arkanġlu San Mikiel, u mal-Anġli kollha, nkanta tifħir, ġieħ, u glorja lil Dak li jsaltan għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

[Credits: Basilica-Santuario di San Michele Arcangelo / Confraternita’ di San Michele Arcangelo].